Al Kamal Medical Centre

Al Jernain Tower, Block 'B', Khalidiya, P.O. Box 4000, United Arab Emirates
02-665-1464 Phone
Description

Al Kamal Medical Centre